New Year Sale 2023
New Year Sale 2023 on OSHA 10-Hour & 30-Hour Online Training CLICK HERE

Confined Spaces Permit-Required - International (Thai)

Confined Spaces Permit-Required - International (Thai)

คุณอาจจะเข้าไปในพื้นที่ปิดได้ แต่คุณจะกลับออกมาอย่างปลอดภัยได้หรือไม่? หากเป็นพื้นที่ จำกัด ที่ต้องได้รับอนุญาตคุณจะรู้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดบรรยากาศที่ติดไฟง่ายทำให้ขาดอากาศหายใจกัดกร่อนหรือเป็นพิษ การฝึกอบรมนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อับอากาศและขั้นตอนที่นายจ้างของคุณมีไว้เพื่อปกป้องคุณและคนรอบข้าง อย่าใช้ข้อมูลนี้เบา ๆ มันสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างชีวิตและความตาย! ผู้เรียนในอุดมคติคือใครก็ตามที่ทำงานในหรือรอบ ๆ พื้นที่ จำกัด

PRICE
$ 29.95
DURATION
40 min
LANGUAGE
Thai
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-2137
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Course Outline

Confined Spaces Permit-Required - International (Thai)

 • 1. บทนำ    

 • 2. ข้อบังคับ    

 • 3. - พื้นฐานด้านกฎข้อบังคับ    

 • 4. - เขียนโปรแกรม    

 • 5. กำหนดพื้นที่ จำกัด    

 • 6. - รับรู้พื้นที่ จำกัด    

 • 7. - พื้นที่ จำกัด ขึ้นอยู่กับการอนุมัติ    

 • 8. - กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1: ต้องได้รับการอนุมัติหรือไม่?    

 • 9. - กิจกรรมการเรียนรู้ 2: ต้องการการอนุมัติหรือไม่?    

 • 10. อันตราย    

 • 11. - ตระหนักถึงอันตราย    

 • 12. - บรรยากาศไวไฟ    

 • 13. - บรรยากาศที่เป็นพิษ    

 • 14. - บรรยากาศที่มีฤทธิ์กัดกร่อน    

 • 15. - บรรยากาศที่หายใจไม่ออก    

 • 16. - การตรวจสอบความรู้: อันตรายจากบรรยากาศ    

 • 17. - การตรวจสอบความรู้: บรรยากาศที่อุดมด้วยออกซิเจน    

 • 18. - ไม่มีอันตรายจากบรรยากาศ    

 • 19. - ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางกล    

 • 20. - อันตรายทางกายภาพ    

 • 21. - การตรวจสอบความรู้: อันตรายทางกล    

 • 22. - การตรวจสอบความรู้: อันตรายทางกายภาพ    

 • 23. ทีมสำหรับเข้าพื้นที่ จำกัด    

 • 24. - ความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต    

 • 25. - สหาย    

 • 26. - ความรับผิดชอบของเพื่อนร่วมงาน    

 • 27. - ตัวควบคุมการเข้าถึง    

 • 28. - การฝึกอบรมก่อนเข้าเรียน    

 • 29. - กิจกรรมการเรียนรู้: บทบาทและความรับผิดชอบ    

 • 30. ขั้นตอนการเข้าถึง    

 • 31. - เขียนโปรแกรม    

 • 32. - การอนุญาตการเข้าถึง    

 • 33. - การอนุญาตการเข้าถึง (ต่อ)    

 • 34. - การตรวจสอบความรู้: ใบอนุญาตการเข้าถึง    

 • 35. - วางแผนการเข้าถึง    

 • 36. - การป้องกันห้อง    

 • 37. - แยกห้อง    

 • 38. - กิจกรรมการเรียนรู้: การปกป้องและแยกห้อง    

 • 39. ควบคุมอันตรายในบรรยากาศ    

 • 40. - กำจัดหรือควบคุมอันตรายในชั้นบรรยากาศ    

 • 41. - การควบคุมบรรยากาศ    

 • 42. - ทดสอบห้องเพื่อหาอันตรายจากบรรยากาศ    

 • 43. อุปกรณ์และขั้นตอนฉุกเฉิน    

 • 44. - อุปกรณ์ที่จำเป็น    

 • 45. - อุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ    

 • 46. - ติดต่อผู้ช่วยเหลือฉุกเฉิน    

 • 47. - หลีกเลี่ยงอันตราย    

 • 48. - การตรวจสอบความรู้: PSA    

 • 49. - การตรวจสอบความรู้: การทดสอบบรรยากาศ    

 • 50. - การตรวจสอบความรู้: อุปกรณ์ที่จำเป็น    

 • 51. - การตรวจสอบความรู้: การป้องกันอันตราย    

 • 52. ใบอนุญาตการเข้าถึงและการเตรียมห้อง    

 • 53. - ระยะเวลาการอนุญาตการเข้าถึง    

 • 54. - เตรียมห้องสำหรับเข้า    

 • 55. - หลังจากที่คุณเข้าเรียน    

 • 56. - การตรวจสอบความรู้ 1: อนุญาตให้มีพื้นที่ จำกัด    

 • 57. - การตรวจสอบความรู้ 2: ใบอนุญาตในพื้นที่อับอากาศ    

 • 58. - การตรวจสอบความรู้ 3: ใบอนุญาตในพื้นที่อับอากาศ    

 • 59. - การตรวจสอบความรู้ 4: ใบอนุญาตในพื้นที่อับอากาศ    

 • 60. การตอบสนองฉุกเฉิน    

 • 61. - แผนฉุกเฉิน    

 • 62. - อุปกรณ์ความปลอดภัย    

 • 63. - เงื่อนไขในการอพยพ    

 • 64. - มาตรการอพยพ    

 • 65. - การตรวจสอบความรู้: การเสียชีวิตในพื้นที่ จำกัด    

 • 66. - การตรวจสอบความรู้: อุปกรณ์กู้ภัย    

 • 67. - การตรวจสอบความรู้: มาตรการอพยพ    

 • 68. สรุป    

Learning Objectives

Confined Spaces Permit-Required - International (Thai)

 • แสดงความแตกต่างระหว่างพื้นที่ จำกัด ที่ต้องได้รับอนุญาตและพื้นที่อับอากาศที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • ระบุอันตรายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ จำกัด
 • ระลึกถึงบทบาทและความรับผิดชอบของทีมเข้าพื้นที่ จำกัด
 • ระบุสิ่งที่ควรรวมไว้ในใบอนุญาตเข้าเมืองและมาตรการป้องกันขั้นตอนอื่น ๆ เมื่อดำเนินการเข้าพื้นที่ จำกัด
 • รู้วิธีตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

Our Reviews

View All

Confined Spaces Permit-Required - International (Thai)

ENROLL NOW $29.95
Customer Reviews