FREE SIGN UP TODAY CLICK HERE

Fall Protection (Thai)

Fall Protection (Thai)

ในแต่ละปีมีคนงานจำนวนมากบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเป็นผลมาจากการหกล้มในที่ทำงาน น้ำตกมักเป็นเหตุการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการ ด้วยเหตุนี้มาตรฐานการป้องกันการตกของ OSHA จึงเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทั้งมนุษย์และอุปกรณ์เพื่อปกป้องคนงานจากอันตรายจากการตก การฝึกอบรมนี้จะครอบคลุมถึงระบบและขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการตกหล่นเข้าสู่หรือผ่านระดับการทำงานและเพื่อป้องกันคนงานจากการถูกสิ่งของที่ตกลงมา ผู้เรียนในอุดมคติคือคนงานที่ทำงานในที่สูงรวมทั้งบนบันไดและลิฟต์โดยสาร

PRICE
$ 29.95
LANGUAGE
Thai
CEU
CEU 0.0
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)

Satisfied CustomersOur Reviews

View All

Course Outline

 • 1. บทนำ    

 • 2. อันตรายจากการตกทั่วไป    

 • 3. ต้องการการป้องกันการตก    

 • 4. ประเภทของการป้องกันการตก    

 • 5. การวางแผนป้องกันการตก    

 • 6. วิธีการป้องกันการตกส่วนบุคคล    

 • 7. ส่วนประกอบป้องกันการตกส่วนบุคคล    

 • 8. Lanyards    

 • 9. Anchorage และ Lifelines    

 • 10. การตรวจสอบการจัดเก็บและการช่วยเหลือ    

 • 11. สรุป    

Learning Objectives

 • ระบุอันตรายจากการตกที่พบบ่อย
 • รู้จักประเภทของอุปกรณ์และวิธีการที่สามารถใช้เพื่อป้องกันไม่ให้คุณล้มหรือป้องกันคุณจากการบาดเจ็บสาหัสหากคุณล้มลง
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันตรายและข้อควรระวังในการตกของไซต์
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการใช้งานการตรวจสอบการบำรุงรักษาและการจัดเก็บที่เหมาะสมของระบบป้องกันการตกที่ใช้อยู่
 • โอกาสในการสาธิตการสวมใส่และการใช้ระบบป้องกันการตกอย่างเหมาะสม
 • การฝึกอบรมใหม่เพื่อรักษาความสามารถ

  VIDEO TESTIMONIAL  Group Discount for Corporate Accounts

  Enroll Now
  Fall Protection (Thai)
  $29.95

  Join our mailing list

  Get announcements, industry updates and promotional offers.

  Customer Reviews