New Year Sale 2023
New Year Sale 2023 on OSHA 10-Hour & 30-Hour Online Training CLICK HERE

Respiratory Protection - International (Thai)

Respiratory Protection - International (Thai)

การสัมผัสสารเคมีในอากาศเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งอาจคงอยู่ไปตลอดชีวิต หากสถานที่ทำงานของคุณมีสารเคมีอันตรายหรือบรรยากาศที่เป็นอันตรายคุณจำเป็นต้องรู้ว่าควรใส่เครื่องช่วยหายใจเมื่อใดและอย่างไร การฝึกอบรมนี้จะนำเสนอข้อกำหนดพื้นฐานของการป้องกันระบบทางเดินหายใจและจะเน้นไปที่ประเภทและข้อ จำกัด ของเครื่องช่วยหายใจ ผู้เรียนรวมถึงพนักงานทุกคน

PRICE
$ 24.95
DURATION
30 min
LANGUAGE
Thai
CEU
CEU 0.0
SKU
SKU-2182
Bullet Points Green Tick Complete Online Bullet Points Green Tick Completion Certificate Bullet Points Green Tick Job Aid (Study guide)
ENROLL NOW

Course Outline

Respiratory Protection - International (Thai)

 • 1. บทนำ    

 • 2. โครงการป้องกันระบบทางเดินหายใจ    

 • 3. การประเมินผลและการทดสอบความพอดี    

 • 4. การเลือกเครื่องช่วยหายใจ    

 • 5. การตรวจสอบ    

 • 6. เครื่องช่วยหายใจล้มเหลว    

 • 7. การทำความสะอาดและการจัดเก็บ    

 • 8. สรุป    

Learning Objectives

Respiratory Protection - International (Thai)

 • ระบุความรับผิดชอบของเครื่องช่วยหายใจของนายจ้างและลูกจ้าง
 • อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการประเมินทางการแพทย์และการทดสอบความพอดี
 • สังเกตลักษณะของเครื่องช่วยหายใจประเภทต่างๆ
 • นึกถึงวิธีตรวจสอบเครื่องช่วยหายใจก่อนใช้งานทุกครั้ง
 • สังเกตสัญญาณของเครื่องช่วยหายใจล้มเหลว
 • นึกถึงวิธีดูแลรักษาเครื่องช่วยหายใจ

Our Reviews

View All

Respiratory Protection - International (Thai)

ENROLL NOW $24.95
Customer Reviews